جهت دانلود مطالب بر روی نوشته کلیک نمایید.

 

۱٫ بررسی صفت تحمل به سرمای زمستانه در برخی ارقام انگور جهان

۲٫ مقایسه بارگاه‌های رایج جهت تهیه کشمش

۳٫ تأثیر برخی از عناصر ماکرو و میکرو بر خواص کمی و کیفی انگور بی‌دانه در قزوین

۴٫ تأثیر روش های مختلف کوددهی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی انگور در قزوین

۵٫ کاربرد ریزمغذی‌ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت انگور

۶٫ اثر تیمارهای حرارتی و شیمیایی بر باکتری عامل بیماری سرطان طوقه و چند صفت باغی قلمه‌های دو رقم انگور تجاری

۷٫ بررسی اثر غلظت‌های کلشی سین و زمان کاربرد آن بر ایجاد تتراپلوئیدی در انگور یاقوتی (Vitis vinifera Var.Yagoti)

۸٫ دست‌یابی به ارقام انگور تجارتی بی‌دانه از طریق هیبریداسیون درون گونه‌ای ارقام انگور دانه‌دار و بی‌دانه

۹٫ گزینش مقدماتی تحمل به تنش خشکی ارقام انگور روسی بر اساس نشانگرهای مرفولوژیک

۱۰٫ شناسایی کلون‌های مقاوم به یخبندان زمستانه در انگور بی‌دانه سفید شهرستان تاکستان

۱۱٫ بررسی وضعیت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در باغات انگور تاکستان

۱۲٫ بررسی اثرات پایه‌های هیبرید مقاوم به سرطان طوقه و ریشه بر رشد و عملکرد دو رقم انگور تجاری در استان قزوین

۱۳٫ بررسی امکان کشت و توسعه باغات انگور در منطقه بوئین‌زهرای استان قزوین

۱۴٫ بررسی بازار انگور و کشمش در استان قزوین

۱۵٫ بیماري اسکا یا زوال مو و روشهاي کنترل آن

۱۶٫ سیستم های هدایت (تربیت) انگور

۱۷٫ برداشت،بسته بندی و نگهداری انگور