جهت مشاهده جزئیات بیشتر بر روی کد رقم محصول کلیک نمایید.

 

101 102 103 104 105 117

شاهانی (کد رقم 101)

شاهانی (کد رقم 102) شاهانی (کد رقم 103) شاهانی (کد رقم 104) شاهانی (کد رقم 105)

شاهانی (کد رقم 117)

قیمت 50000 ریال

قیمت 40000 ریال قیمت 40000 ریال قیمت 40000 ریال قیمت 40000 ریال

قیمت 40000 ریال

20160913_132714 107 dscf046 109 113 110
بیدانه پیکامی (کد رقم 106) بیدانه سفید (کد رقم 107) بیدانه قرمز (کد رقم 108) پرلت (کد رقم 109) بیدانه سفید (کد رقم 113)

کندوري (کد رقم 110)

قیمت 40000 ریال

قیمت 25000 ریال قیمت 40000 ریال قیمت 50000 ریال قیمت 30000 ریال

قیمت 50000 ریال

115 118 119 120 122 126

احمدي (کد رقم 115)

ريش بابا (كد رقم 118) فخری قرمز (کد رقم 119) بیدانه قرمز (کد رقم 120) بیدانه قرمز (کد رقم 122) بیدانه قرمز (کد رقم 126)
 قیمت 30000 ریال  قیمت 30000 ریال  قیمت 25000 ریال
121 123 124 125 128 129
شاهانی (کد رقم 121) صاحبی سیاه (کد رقم 123) صاحبی سیاه (کد رقم 124) شاهانی دیر رس (کد رقم 125) بیدانه سفید (کد رقم 128) بیدانه سفید (کد رقم 129)
 قیمت 40000 ریال  قیمت 40000 ریال  قیمت 40000 ریال  قیمت 25000 ریال   قیمت 30000 ریال
127 130 131 132 red_globe 426118769_39845
ميش پستان سفيد (كد رقم 127)  شصت عروس (کد رقم 130) شصت عروس (کد رقم 131) شصت عروس (کد رقم 132) Red Globe (کد رقم 096)  Black Seedless (کد رقم 097)
  قیمت 40000 ریال   قیمت 40000 ریال   قیمت 40000 ریال
426005199_180622 output_photo_4_2010_10_10 dscf3650
تركمن 4 (كد رقم 099)  Flame Seedless (کد رقم 098)  ياقوتي (كد رقم 133) 
قیمت 25000 ریال