جهت مشاهده جزئیات بیشتر بر روی کد رقم محصول کلیک نمایید.

 

101 102 103 104 105 117

شاهانی (کد رقم ۱۰۱)

شاهانی (کد رقم ۱۰۲) شاهانی (کد رقم ۱۰۳) شاهانی (کد رقم ۱۰۴) شاهانی (کد رقم ۱۰۵)

شاهانی (کد رقم ۱۱۷)

قیمت ۱۰۰۰۰۰ ریال 

قیمت ۹۰۰۰۰ ریال قیمت ۸۰۰۰۰ ریال قیمت ۹۰۰۰۰ ریال قیمت ۸۰۰۰۰ ریال قیمت ۸۰۰۰۰ ریال
20160913_132714 107 dscf046 109 113 110
بیدانه پیکامی (کد رقم ۱۰۶) بیدانه سفید (کد رقم ۱۰۷) بیدانه قرمز (کد رقم ۱۰۸) پرلت (کد رقم ۱۰۹) بیدانه سفید (کد رقم ۱۱۳)

کندوري (کد رقم ۱۱۰)

قیمت ۵۰۰۰۰ ریال

قیمت ۳۰۰۰۰ ریال قیمت ۳۵۰۰۰ ریال
قیمت ۶۵۰۰۰ ریال قیمت ۳۰۰۰۰ ریال قیمت ۴۵۰۰۰ ریال
115 118 119 120 122 126

احمدي (کد رقم ۱۱۵)

ريش بابا (كد رقم ۱۱۸) فخری قرمز (کد رقم ۱۱۹) بیدانه قرمز (کد رقم ۱۲۰) بیدانه قرمز (کد رقم ۱۲۲) بیدانه قرمز (کد رقم ۱۲۶)
قیمت ۴۰۰۰۰ ریال قیمت ۴۰۰۰۰ ریال قیمت ۴۰۰۰۰ ریال قیمت ۳۰۰۰۰ ریال قیمت ۳۰۰۰۰ ریال قیمت ۳۰۰۰۰ ریال
121 123 124 125 128 129
شاهانی (کد رقم ۱۲۱) صاحبی سیاه (کد رقم ۱۲۳) صاحبی سیاه (کد رقم ۱۲۴) شاهانی دیر رس (کد رقم ۱۲۵) بیدانه سفید (کد رقم ۱۲۸) بیدانه سفید (کد رقم ۱۲۹)
قیمت ۸۰۰۰۰ ریال قیمت ۶۰۰۰۰ ریال قیمت ۶۰۰۰۰ ریال قیمت ۸۰۰۰۰ ریال قیمت ۳۰۰۰۰ ریال قیمت ۳۰۰۰۰ ریال
127 130 131 132 red_globe 426118769_39845
ميش پستان سفيد (كد رقم ۱۲۷)  شصت عروس (کد رقم ۱۳۰) شصت عروس (کد رقم ۱۳۱) شصت عروس (کد رقم ۱۳۲) Red Globe (کد رقم ۰۹۶)  Black Seedless (کد رقم ۰۹۷)
قیمت ۴۰۰۰۰ ریال قیمت ۴۰۰۰۰ ریال قیمت ۴۰۰۰۰ ریال قیمت ۴۰۰۰۰ ریال قیمت ۲۰۰۰۰۰ ریال قیمت ۲۰۰۰۰۰ ریال
426005199_180622 output_photo_4_2010_10_10 dscf3650
تركمن ۴ (كد رقم ۰۹۹)  Flame Seedless (کد رقم ۰۹۸)  ياقوتي (كد رقم ۱۳۳) 
قیمت ۱۲۰۰۰۰ ریال قیمت ۸۰۰۰۰ ریال قیمت ۴۰۰۰۰ ریال